ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR WEDSTRIJDEN DOOR DE NMBS GEORGANISEERD OP Digitale kanalen

 

1. Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot alle wedstrijden die de NMBS (nv van publiek recht, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Frankrijkstraat 56 – ondernemingsnummer 0203.430.576) organiseert via digitale kanalen gekozen door NMBS (o.a. Twitter, Facebook, Instagram, …)

Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden georganiseerd door de NMBS. De eventuele aandacht die door de NMBS aan dergelijke andere wedstrijden op digitale platformen wordt besteed, impliceert niet dat het onderhavige wedstrijdreglement van toepassing wordt.

Indien er bij een welbepaalde wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt en bekendgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van het bijzonder wedstrijdreglement hebben dan voorrang op mogelijks andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Ieder natuurlijk persoon die in België is gedomicilieerd kan deelnemen aan een wedstrijd, met uitzondering van de personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen.

2.2. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de NMBS ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. De NMBS houdt zich evenwel het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.

2.3. Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan niet uitgaan van meerdere personen.

2.4. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: telefoonkosten, internetkosten, ….) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de NMBS voor de deelname aan een wedstrijd. Deelname aan een wedstrijd leidt tot geen enkele aankoopverplichting.

2.5. Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. In het geval de deelnemer als winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs winnen van die wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.6. Wie toch deelneemt zonder aan de deelnemingsvoorwaarden te voldoen verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

2.7. De NMBS kan te allen tijde een persoon - al dan niet definitief - van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door de NMBS voor een bepaalde periode uitsluiten in geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd vermoedt of vaststelt dat de gewonnen prijs werd doorverkocht of doorgegeven zoals beschreven in artikel 4.1. Ook het gebruik van obsceniteiten leidt tot uitsluiting van de deelnemer.

De NMBS behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de NMBS geleden schade (inclusief imago-schade).

2.8. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met de NMBS of de organisator(en) van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

3. Wedstrijdverloop

 

3.1. Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie, ...) wordt per wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd

3.2. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting of schiftingsvraag bepaald uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben.

3.3. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals een foto, tekst of video, worden de winnaar bepaald door de NMBS in functie van de door haar vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer de NMBS de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de social media, de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van de NMBS en op andere (online) kanalen en om deze te verwerken in ’audiovisuele producties en deze producties op om het eender welke technische wijze aan het publiek kenbaar te maken, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren.

De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart de NMBS tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

De NMBS is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien de NMBS vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet (meer) gepast wordt bevonden.

4. Prijzen

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden doorverkocht of overgedragen aan iemand anders, op straffe van uitsluiting van deelname aan verdere wedstrijden.

4.2. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.

4.3. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

4.3. De NMBS kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen en vervangen door een gelijkwaardig alternatief.

4.4 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat de NMBS de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

4.5. Indien de prijs:

- een toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, bezoek, ...) dan behelst louter dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. De modaliteiten van de toegang worden door de organisator van de activiteit bepaald,

- een geschenkbon betreft dan kan de geldigheid ervan beperkt zijn in de tijd,

- een gezinsticket betreft, gaat het om een ticket dat vier personen toegang geeft tot het betreffende evenement;

4.6. De NMBS verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs.

4.7. De prijs wordt door de NMBS geleverd aan de klant. De leveringskosten worden gedragen door de NMBS. Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

4.8. Indien voor een prijs hoogdringendheid geldt (zoals het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip bereikbaar te zijn of de prijs zelf te komen ophalen. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Indien dit voor de deelnemer onmogelijk is, kan de NMBS de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

4.9. Indien de deelnemer niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten heeft vervuld binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan de NMBS de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig recht op verhaal of schadeloosstelling.

5. Aansprakelijkheid van de NMBS

5.1. De NMBS kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade - materieel of immaterieel, rechtsreeks of onrechtstreeks - die verband houdt met de deelname aan de wedstrijd of een gewonnen prijs. Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een concert, een film of evenement, kan er bij afgelasting lastens de NMBS geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.

5.2. De NMBS is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3. De NMBS is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken of tekortkomingen van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs zoals doch niet beperkt tot vertraging, beschadiging, staking, verlies of het niet nalaten van een berichtgeving bij een aangetekende zending.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook in hoofde van de NMBS.

5.5. De NMBS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of een derde (bijvoorbeeld provider) die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg zouden hebben.

5.6 Indien de NMBS genoodzaakt is of het noodzakelijk acht een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, kan zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.7 De NMBS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor de waarborgregeling inzake consumptiegoederen geldt, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.

5.8 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de NMBS in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de NMBS in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de voornaamste verplichtingen onder de wedstijd.

6. Persoonsgegevens

6.1. Door persoonsgegevens mee te delen gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat de NMBS persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd onder het luik 'privacybeleid en cookies' op de website van de NMBS (https://www.belgiantrain.be/nl/privacy).

 

6.2. Indien de wedstrijd samen met anderen wordt georganiseerd, kunnen de persoonsgegevens van de deelnemer overgemaakt worden aan andere fysieke of rechtspersoon die medeorganisator zijn. Deze derden treden op als ”verantwoordelijke voor de verwerking” tijdens deze of een andere verwerking van persoonsgegevens. Voor meer informatie aangaande deze verwerking, verwijst de NMBS naar het beleid aangaande de bescherming van persoonsgegevens van deze derden die van toepassing is.

6.3. De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de social media, de website van de NMBS en andere (online) kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van de NMBS alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren.

7. Mede-organisatoren

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van de NMBS te worden gelezen als verwijzend naar zowel de NMBS als haar mede-organisator(en).

Apple is geen sponsor.

8. Het reglement

8.1. Deelnemen aan de wedstrijden houdt voor de deelnemer de bevestiging in dat hij voor zijn deelname kennis kon nemen van de wedstrijdvoorwaarden en deze heeft aanvaard; evenals de aanvaarding van alle beslissingen die de NMBS in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

8.2. De NMBS kan op elk moment het algemeen wedstrijdreglement aanpassen. De oude deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment reeds lopende wedstrijden.

8.3 Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de NMBS (http://www.belgiantrain.be ) en kan daar desgewenst worden afgedrukt.

9. GESCHILLEN

Op dit algemeen wedstrijdreglement, het gebeurlijk bijzonder wedstrijdreglement en op de rechtsverhouding die tussen de NMBS en de deelnemer ontstaat in het kader van een wedstrijd waarop dit wedstrijdreglement van toepassing is, is het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen tussen de NMBS en de deelnemer aangaande de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van dit wedstrijdreglement en de wedstrijden waarop het van toepassing is behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtsbanken te Brussel.

 

BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT “KidsPack lente 2020”

1. De wedstrijd loopt vanaf 15/04/2020 om 18.00 uur tot en met 30/06/2020 om 23.59 uur en is toegankelijk voor alle personen die in België gedomicilieerd zijn.

2. De winnaar wordt via e-mail gecontacteerd op vrijdag 3 juli 2020.

3. Om tot deze wedstrijd te worden toegelaten, moet de kandidaat alle vragen beantwoorden.

4. Er zijn volgende prijzen voorzien:

Dit kan aangepast worden ten tijde van de wedstrijd. Personen die in het verleden een prijs hebben gewonnen voor dezelfde wedstrijd, kunnen geen prijs winnen.

5. De prijzen zullen, zolang de voorraad strekt, worden toegekend aan de winnaar van deze wedstrijd. Om deze wedstrijd te kunnen winnen, moet alle vragen correct beantwoorden en de schiftingsvraag het dichtst benaderen.

6. De winnaars worden op de hoogte gebracht via het adres dat ze opgaven voor de wedstrijd.

7. Bijzondere gevallen die niet zijn opgenomen in dit reglement worden beslecht door de jury. Beslissingen genomen door de jury kunnen in geen enkel geval worden betwist.

8. Om de prijs te ontvangen, moet de winnaar zijn/haar gegevens binnen 24 uur aan ons doorgeven. Is dit niet het geval, dan wordt er een nieuwe winnaar gekozen.

Onvolledige of onjuiste gegevens leiden tot uitsluiting van de deelnemer.

9. Als de winnaar reeds een prijs won in een van onze wedstrijden op sociale media in de afgelopen 3 maanden, kan deze geen nieuwe prijs claimen.

10. Er is slechts 1 deelname per persoon toegestaan.

11. NMBS-personeel mag niet deelnemen aan deze wedstrijd